Tin tức liên hệ hợp tác.

Intoduce/ Giới thiệu: Sorting services/ Dịch vụ phân loại
1. Do you have parts from customer that need sorting inspection?/ Bạn cần kiểm tra phân loại linh kiện từ khách hàng?
2. With third-party sorting services for manufacture/ Bên thứ 3 dịch vụ phân loại cho chế tạo:
3.Arrange a discovery call to establish a scope of work that ensures your quality concerns are resolved quickly. Our quality inspection services are cost Effective/ Sắp xếp một cuộc gọi để thiết lập phạm vi công việc để đảm bảo vấn đề chất lượng của bạn được giải quyết nhanh chóng.
Dịch cụ kiểm tra chất lượng của chúng tôi hiệu quả và chi phí thấp Please contact us/ Vui lòng liên lạc với chúng tôi:
Mr TẠ VĂN NHÂN email: nhan.tavan@gmail.com, phone: 0352753615
Mr NGUYỄN THANH BÌNH email: xaydungkimthanh@gmail.com, phone: 0904883378

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *